เกี่ยวกับ Visa

  • VISA คือ
    VISA “วีซ่า” คืออะไร       วีซ่าในที่นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "VISA" ซึ่งหมายถึงหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับ หรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติด...
  • e-passport
    หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร?           คือ หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications)...