สถานที่ท่องเที่ยว

 • เกาหลีใต้
                                                        ...
 • ฮ่องกง
  ทดสอบ สถานที่ท่องเที่ยว 4 body
 • โตเกียว
  ประเทศญี่ปุ่น
  โตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京都 Tōkyō-to หรือ กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (...